Demo

Energetska obnova višestambenih zgrada

14.12.2015.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost suvlasnicima zgrada nudi mogućnost sufinanciranja energetskih pregleda i certificiranja, izrade projektne dokumentacije za projekt obnove te sufinancira mjere povećanja energetske učinkovitosti odnosno energetsku obnovu zgrade. Dodatno, suvlasnici zgrade mogu dobiti sredstva i za ugradnju uređaja za individualno mjerenje potrošnje toplinske energije u skladu sa odredbama Zakona o tržištu toplinske energije.

Projekte za sufinanciranje zgrade Fondu prijavljuje upravitelj zgrade u ime i za račun suvlasnika, u skladu sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima koji ujedno i organizira provedbu projekta. Upravitelj zgrade i predstavnik vlasnika za energetsku obnovu svojih zgrada moraju dobiti potrebnu pisanu suglasnost ostalih suvlasnika. Prema članku 30. Zakona o energetskoj učinkovitosti odluku o sklapanju ugovora o izvođenju radova na energetskoj obnovi za višestambenu zgradu donose suvlasnici zgrade temeljem natpolovične većine glasova suvlasnika koja se računa po suvlasničkim dijelovima i po broju suvlasnika. Za sufinanciranje se može prijaviti i više upravitelja zajedno za povezane višestambene zgrade koje predstavljaju jedinstvenu arhitektonsku i energetsku cjelinu, a kojima upravlja više upravitelja. U slučaju zajedničke prijave, nužno je odrediti Nositelja ponude koji sklapa ugovor s Fondom. Nositelj ponude mora biti upravitelj ovlašten po punomoći od ostalih upravitelja, ovjerenim kod javnog bilježnika.

Program energetske obnove višestambenih zgrada odnosi se na postojeće zgrade koje su sagrađene legalno. Pod pojmom 'višestambena zgrada' smatra se svaka ona zgrada koja je u cijelosti ili u kojoj je više od 50% brutto podne površine namijenjeno za stanovanje te ima tri ili više stambenih jedinica, i kojom upravlja upravitelj zgrade, koji je pravna ili fizička osoba, u skladu sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Kontaktirajte nas na telefon 040 / 633 - 214 ili mobitel broj 098 / 133 - 7923, ili e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ukoliko želite besplatnu prezentaciju o mogućnostima sufinanciranja energetske obnove Vaše zgrade.

 

Kliknite ovdje za više o informacija o mogućnostima dobivanja bespovratnih sredstava za energetsku učinkovitost.

 

Preuzmite edukativni letak:

http://www.fzoeu.hr/docs/_v11.pdf

 

logo 200x60 

Mačkovec (Grad Čakovec)

Trg sv. Petra i Pavla 14

040 / 633 - 214

098 / 133 - 7923

info@ritehprojekt.hr