Demo

USLUGE

Procjena vrijednosti nekretnina

Brza, pouzdana i povoljna procjena vrijednosti nekretnina svih vrsta i veličina na području cijele Hrvatske. Procjena vrijednosti nekretnina za potrebe: sudskih postupaka, potreba banke, poreznih postupaka, dioba nekrenine, izvlaštenja, kupoprodaja nekrenine, knjigovodstvene potrebe, umanjenje vrijednosti, vlastite potrebe itd. 

Procjenu vrijednosti nekretnine mogu vršiti isklučivo ovlaštene tj, imenovane osobe: stalni sudski vještaci i stalni sudski procjenitelji sa važećim imenovanjem nadležnog Suda. RITEH projekt d.o.o. Čakovec, zapošljava vlastite ovlaštene sudske procijenitelje, te za Vaše potrebe može izvršiti vještačenje ili procjenu Vaše nekretnine i to za različite svrhe (dobivanja kredita, prodaja ili kupnja nekretnine, ovršni postupci, sudski procesi, porezne svrhe, knjigvodostvene potrebe itd.). Procjena vrijednosti nekretnina u Republici Hrvatskoj regulirana je Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina.

Procjena vrijednosti nekretnine je procjena tržišne vrijednosti nekretnine koja se izrađuje pomoću tri različite metoda i sedam raziitih postupaka, dok je propisan i sam način na koji se prikupljaju podatci koje procjenitelji dobiju primjenjujući propisanu metodologiju, te zatim evaluiraju i dalje ih koriste. Nakon izvršene procjene vrijednosti nekrenine, naručitelju se predaje procjembeni elaborat u pisanom obliku, a na zahtjev i u digitalnom obliku.

Procjenu vrijednosti nekretnina obavljamo na području cijele Hrvatske. Brza isporuka procjembenog elaborata sa svim detaljima u skladu s propisima. Kontaktiraj nas bez ikakve obaveze za više detalja, vrlo brzo izlazimo na teren i naručitelju isporučujemo procjembeni elaborat. 

Klikni ovdje za više informacija o procjeni vrijednosti nekretnina

 

Etažiranje

Svaki prostor u zgradi, prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima tretira se kao suvlasnički dio pojedinog objekta, odnosno zgrade, a kojem pripadaju i proporcionalni dijelovi svih zajedničkih prostora kao i proporcionalni dio zemljišta na kojem je objekt sagrađen, odnosno gdje se on nalazi. Pa se tako izradom plana posebnih dijelova zgrade, utvrđuju posebni i zajednički dijelovi pojedine nekretnine kao i njihova veličina te se označavaju vlasnici pojedinih dijelova.

Jedini pravni dokaz o vlasništvu stana, poslovnog prostora ili neke druge nekretnine jest izvadak iz zemljišnih knjiga tj. gruntovnice. Prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, bilo kakav prostor u objektu, uključivši stanove, garaže, poslovne prostore i sl., se ne može upisati u zemljišnu knjigu sve dok zgrada nije etažirana tj. dok se ne izradi elaborat s planom posebnih dijelova zgrade, te dok isti nije ovjeren od svih suvlasnika. Etažiranje se obavlja prije svih radnji gdje je potrebno uspostaviti vlasništvo nad posebnim dijelovima nekretnine tj. imati uredne upise u zemljišne knjige pojedinih nekretnina kao što su:

– dobivanje hipotekarnog kredita (hipoteka se ne može upisati ako stan, tj. posebni dio nije etažiran)
– kupnje, odnosno prodaje nekretnina
– diobe obiteljskih nekretnina
– utvrđivanja udjela pojedinih suvlasnika u troškovima upravljanja i održavanja objekta

 

Stručni nadzor nad gradnjom

Provođenje stručnog nadzora nad gradnjom u smislu odredbi Zakona o gradnji. Stručni nadzor nad gradnjom provodi ovlašteni inženjer građevinarstva, upisan u imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, Hrvatske komore inženjera građevinarstva.  Stručni nadzor građenja provodi se prilikom građenja svih građevina i izvođenja svih radova za koje se izdaje građevinska dozvola i/ili uporabna dozvola, osim ako Zakonom o gradnji nije propisano drukčije. 

Na građevinama na kojima se izvodi više vrsta radova ili radovi većeg opsega stručni nadzor mora provoditi više nadzornih inženjera odgovarajuće struke. U ovakvim slučajevima investitor ili osoba koju on odredi dužna je pisanim ugovorom odrediti glavnoga nadzornog inženjera.
Glavni nadzorni inženjer odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost stručnog nadzora građenja i dužan je o tome sastaviti završno izvješće. Glavni nadzorni inženjer može biti istodobno i nadzorni inženjer za određenu vrstu radova.

 

Termovizijsko snimanje

Termovizija ima vrlo široku primjenu u zgradarstvu, ali i u raznim granama industrije, energetici, strojarstvu. Važno je napomenuti da je termovizijsko snimanje metoda bez kontakta zbog čega je moguće snimati razna postrojenja i zgrade. Termovizija se upotrebljava i u utvrđivanju energetskih svojstava neke zgrade, pa se tako mogu na vrlo točan i jednostavan način utvrditi mjesta ili zone značajnijih toplinskih gubitaka, hladni mostovi, prisutnost vlage, kvaliteta izvedenih radova, detektirati propusti u ugradnji materijala itd. Termovizijskim snimanjem u industriji se mogu identificirati točni specifični problemi kao što su: lokacije pregrijavanja (strojevi, instalacije), lokacija gubitka toplinske energije (hladanjače) itd.

 

logo 200x60 

Mačkovec (Grad Čakovec)

Trg sv. Petra i Pavla 14

040 / 633 - 214

098 / 133 - 7923

info@ritehprojekt.hr