Demo

Energetska obnova višestambenih zgrada NOVO

Iskustva iz ranijih Poziva na dostavu projektnih prijedloga za energetsku obnovu višestambenih zgrada,  koji su bili sufinancirani iz Europskog fonda za regionalni razvoj. 

Klikni ovdje za najnovije natječaje vezano za energetsku obnovu. Očekuju se pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu višestambenih zgrada u 2022. godini. Opisujemo Vam iskustva iz ranijih Poziva na dostavu projektnih prijedloga za energetsku obnovu višestambenih zgrada, koji su bili sufinancirani iz Europskog fonda za regionalni razvoj. RITEH Projekt d.o.o. nudi izradu cjelokupne projektne dokumentacije za energetsku obnovu. Kontaktirajte nas bez obaveze, saznajte sve o projetkima energetske obnove za višestambene zgrade. Nazovite nas bez obaveze 040 / 633 - 214 ili pošaljite email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tisak na majice • Majice sa natpisima • 1A-Studio • Povoljna cijena

 

U 2022. se očekuje novi poziv za energetsku obnovu višestambeih zgrada.

Klikni ovdje za najnovije natječaje vezano za energetsku obnovu.

Energetski certifikat i glavni prijekt energetske obnove višestambene zgrade su osnovni dokumenti. Nudimo uslugu izrade cjelokupne dokumentacije. Javite nam se s povjerenjem.

U rubrici novosti potražite najnovije objave vezane uz Energetsku obnovu i projekte energetske obnove zgrada.

Opisujemo Vam iskustva iz ranijih poziva na energetsku obnovu višestambenih zrada:

Uvjeti za prijavu na poziv za energetsku obnovu na ranijim natječajima

• prijaviti se mogu isključivo cijele jedinstvene arhitektonske cjeline, pri čemu se pod jedinstvenom arhitektonskom cjelinom podrazumijeva konstruktivna, funkcionalna i oblikovna cjelina, koja se sastoji od jedne ili više dilatacija;

• zgrade moraju zadovoljavati uvjet da ne smiju biti pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro (mogu biti u zaštićenoj zoni, ali neće biti prihvatljive ako su upisane u registar kulturnih dobara);

projekti moraju rezultirati uštedom energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe projekta (QH,nd);

• najmanje 66% korisne površine zgrade mora se koristiti za stanovanje te ne smije biti više od 25% nadzemne građevinske (bruto) površine negrijano;

• zgrada mora biti energetskog razreda D, E, F, G u kontinentalnoj Hrvatskoj, odnosno C, D, E, F, G u primorskoj Hrvatskoj;

• natpolovična većina suvlasnika zgrade (koja se računa po suvlasničkim dijelovima i po broju suvlasnika) mora biti suglasna s obavljanjem radova energetske obnove višestambene zgrade;

• prijavitelj je dužan priložiti Izvješće o energetskom pregledu zgrade, kao i važeći energetski certifikat ne stariji od 13. studenoga 2012. godine te glavni projekt energetske obnove višestambene zgrade ne stariji od 1. srpnja 2013. godine. Izradu izvješća o energetskom pregledu, energetskog certifikata te glavnog projekta energetske obnove moguće je sufinancirati retroaktivno, ali isključivo ukoliko se radi o troškovima nastalima nakon 1. siječnja 2014. godine;

prijave se rangiraju po broju ostvarenih bodova, a kriteriji za bodovanje su, između ostalog, omjer doprinosa smanjenju potrošnje energije i zatraženog iznosa bespovratnih sredstava, broj stambenih jedinica, energetski razred, godina izgradnje zgrade, projektirana ušteda energije, smanjenje emisija CO2, itd;

• dodatni bodovi daju se projektima koji uključuju korištenje obnovljivih izvora energije te zamjenu energenta za grijanje;

• dodatni bodovi ostvaruju se ukoliko zgrada ima veći broj stambenih jedinica;

• dodatni bodovi se ostvaruju također za "pripremljenost projekta"-ukoliko imate odabranog izvođača radova i nadzornog inženjera, prije same prijave na natječaj možete ostvariti dodatne bodove;

• maksimalni iznos koji se može dobiti za provedbu radova je 12.600.000 kn, (što je daleko više od 1.4 mil kn, kako je bilo na dosadašnjim natječajima (nacionalna sredstva).

Ovim, prvim Pozivom će Ministarstvo dodijelit 152 milijuna kuna uz napomenu kako ukoliko se pokaže potreba, postoji mogućnost povećanja alokacije. Na poziv se mogu prjaviti suvlasnici višestambenih zgrada, a prijave u njihovo ime podnosi upravitelj zgrade ili predstavnik suvlasnika. Uvjet koji višestambena zgrada mora ispuniti kako bi se prijavila je 50% ušteda energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini.

RITEH projekt d.o.o. nudu cjelokupnu uslugu za enrgetsku obnovu: izrađujemo projekte energetske obnove, energetske certifikate i provodimo stručni nadzor za sve vrste i veličine građevina. Našim klijenitma pružamo pomoć prilikom prijave i pripreme dokumentacije! Javite nam se s povjerenjem.

Klikni za više o projektiranju: Projekt energetske obnove

Klikni za više o oenergetskim certifikatima: Energetski certifikat

Što se sve sufinanciralo javnim pozivom za energetsku obnovu višestambenih zgrada u prijašnjim natječajima?

• energetski pregled zgrade, izvješće o en. pregledu i energetski certifikat
• projektna dokumentacija- glavni projekt energetske obnove zgrade
• obnova ovojnice zgrade
• ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja
• zamjena postojećeg sustava grijanja potrošne vode sustavom koji koristi oie
• zamjena unutarnje rasvjete zajedničkih prostora učinkovitijom
• uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom
• promicanje korištenja obnovljivih izvora energije
• stručni nadzor građenja
• projektantski nadzor
• usluga koordinatora za zaštitu na radu
• provedba elementa pristupačnosti za osobe s invaliditetom

AKTIVNOST STOPA SUFINANCIRANJA MAKSIMALNI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA
Energetski pregled i energetski certifikat, prije i nakon obnove 85% maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 7 kn/m2 GBP-a, a maksimalno 30.000,00 kuna
Glavni projekt energetske obnove (elaborati, ako je primjenjivo) 85% maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 25 kn/m2 GBP-a, a maksimalno 200.000,00 kuna
Provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije  i horizontalne mjere 60% maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 600 kn/m2 GBP-a, a maksimalno 12.600.000,00 kuna
Stručni nadzor građenja/ Projektantski nadzor/ Koordinator zaštite na radu 60% maksimalni iznos bespovratnih sredstava ne smije iznositi više od 5% ukupne vrijednosti radova, a maksimalno 150.000,00 kuna
Upravljanje projektom i administracija 85% maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 170 kuna po satu (bruto iznos), a maksimalno 7.650,00 kuna

Tablica: Iznos bespovratnih sredstava za energetsku obnovu.

Ako postoji više predstavnika suvlasnika i/ili više upravitelja jedinstvene arhitektonske cjeline, predstavnici suvlasnika opunomoćuju jednog predstavnika suvlasnika ili jednog upravitelja zgrade koji podnosi projektni prijedlog. 

Prijavitelj je dužan tijekom provedbe i u roku od pet (5) godina od završetka provedbe projekta osigurati trajnost projekta na način da se najmanje 66% korisne površine zgrade koristi za stanovanje.

PREDUJAM - korisnik ima pravo podnijeti zahtjev za predujmom - najviše 20% od odobrenih bespovratnih sredstava.
uz zahtjev je dužan priložiti presliku pisane prijave početka građenja predane nadležnom tijelu graditeljstva

METODA NADOKNADE - postupak potraživanja plaćenih troškova podrazumijeva da Korisnik na temelju dokaza o uplati podnosi zahtjev za nadoknadom nastalih i u cijelosti plaćenih prihvatljivih troškova (osim ako navedeni trošak već nije pokriven isplaćenim predujmom)

METODA PLAĆANJA - postupak potraživanja neplaćenih izdataka podrazumijeva da Korisnik podnosi zahtjev za nadoknadom nastalih, ali neplaćenih troškova te tek po plaćanju istih u cijelosti podnosi dokaz o uplati (osim ako navedeni trošak već nije pokriven isplaćenim predujmom)

Kriteriji za isključenje prijavitelja u prijašnim natječajima 

Prijavitelju koji potpada u bilo koju od situacija opisanih u članku 4. Programa dodjele potpora male vrijednosti (de minimis) za energetsku obnovu višestambenih zgrada (Aneks 1. Uputa); dokazuje se Izjavom o primljenim potporama Obrazac 6. Poziva 

Prijavitelju koji ima upravitelja zgrade koji nije registriran u Republici Hrvatskoj za poslove upravljanja zgradama; dokazuje se Izvatkom iz sudskog ili obrtnog registra 

Prijaviteljima od kojih je, kako je navedeno u članku 1., točka 4.a) Uredbe 651/2014, na temelju prethodne odluke Komisije kojom se potpora proglašava protuzakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem, zatražen povrat sredstava; dokazuje se Izjavom prijavitelja Obrazac 3.a Poziva 

Prijaviteljima u teškoćama i/ili u postupku predstečajne nagodbe u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15, 78/15); dokazuje se Izjavom prijavitelja Obrazac 3.a Poziva 

Prijaviteljima koji imaju upravitelja zgrade koji nemaju sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u RH; dokazuje se Izvodom iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta prijavitelja ili važećim jednakovrijednim dokumentom koji je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja 

U slučajevima u kojima je protiv prijavitelja/osoba ovlaštenih po zakonu za zastupanje izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba u postupku javne nabave, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, udruživanje za počinjenje kaznenih djela, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sustavu zločinačkog udruženja te zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti i protuzakonito posredovanje; dokazuje se Izjavom prijavitelja Obrazac 3.a Poziva i Uvjerenjem da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje Prijavitelja ne vodi kazneni postupak; 

Prijavitelju koji ne može dokazati da ima osiguranu financijsku konstrukciju dostatnu za financiranje vlastitog učešća, odnosno razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih izdataka projektnog prijedloga i iznosa bespovratnih sredstava dodijeljenih za financiranje prihvatljivih izdataka te za financiranje ukupnih neprihvatljivih izdataka unutar projektnog prijedloga; dokazuje se Izjavom prijavitelja Obrazac 3.a Poziva 

Prijavitelju kojem je utvrđeno teško kršenje ugovora zbog neispunjavanja obveza iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva koji je potpisan nakon provedbe drugog postupka dodjele 

Prijavitelju koji nije izvršio zatraženi povrat ili je u postupku povrata sredstava prethodno dodijeljenih u drugom postupku dodjele bespovratnih sredstava iz bilo kojeg javnog izvora  (uključujući i iz fondova EU-a), za aktivnosti odnosno troškove koji nisu izvršeni; dokazuje se  Izjavom prijavitelja Obrazac 3.a Poziva 

Prijavitelju koji je okrivljen za teži profesionalni propust, a koji Posredničko tijelo razine 2 može na bilo koji način dokazati; dokazuje se Izjavom prijavitelja Obrazac 3.a Poziva 

Prijavitelju koji nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem javnih davanja u skladu s pravnim odredbama zemlje gdje se ugovor treba provoditi; dokazuje se Izjavom prijavitelja Obrazac 3.a Poziva 

Prijavitelju koji je dobio potporu male vrijednosti za isti opravdani trošak projekta; dokazuje se Izjavom o primljenim potporama Obrazac 6. Poziva 

Prijavitelju (potpore) koji se nalazi u postupku povrata potpore ili potpore male vrijednosti; dokazuje se Izjavom o primljenim državnim potporama Obrazac 6. Poziva 

U slučaju da potpora koja se dodjeljuje suvlasniku koji obavlja gospodarsku djelatnost prelazi 200.000,00 EUR (dvjestotisućaeura) u predmetnoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine. Navedena gornja granica odnosi se na ukupan iznos zatraženih bespovratnih sredstava EFRR-a u okviru ovog Poziva te primljenih sredstava iz drugih poziva u predmetnoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine; dokazuje se Ažuriranim popisom suvlasnika Obrazac 4. Poziva i Izjavom o primljenim potporama Obrazac 6. Poziva 

Prijavitelju koji je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata; dokazuje se Izjavom prijavitelja Obrazac 3.a Poziva 

Prijavitelju koji se nalazi u sukobu interesa u predmetnom postupku dodjele bespovratnih sredstava; dokazuje se Izjavom prijavitelja Obrazac 3.a Poziva 

Pomoć pri prijavi na poziv za energetsku obnovu

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost više neće dodijeljivati sredstva, kao što je to bilo do sada, već će uloga Fonda biti pružanje svim zainteresiranim direktnu podršku, odnosno pomoć oko prijave i praćenja projekta u vidu savjetovanja i osiguravanja svih potrebnih informacija.

RITEH projekt d.o.o. svim svojim klijentima pruža direktnu pomoć pri pripremi, prijavi i podnošenju dokumentacije.

U Ministarstvu graditelstva i prostornog uređenja je najavljeno kako se početkom studenoga planira objaviti poziv za dostavu projektnih prijedloga za energetsku obnovu zgrada javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja. Iz ministarstva su također napomenuli kako, budu li iskorištena sva predviđena sredstva, imaju dogovor s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU o alokaciji dodatnih sredstava, kako nitko nebi bio zakinut.

Pratite nas i lajkajte na našoj facebook stranici https://www.facebook.com/ritehprojekt/ i budite stalno obavješteni o trenutnim novostima. 

RITEH projekt d.o.o. - Vaš siguran partner u energetskoj učinkovitosti. 

Nazovite nas bez obaveze 040 / 633 - 214 ili pošaljite email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tisak na majice • Majice sa natpisima • 1A-Studio • Povoljna cijena

 

 

logo 200x60 

Mačkovec (Grad Čakovec)

Trg sv. Petra i Pavla 14

040 / 633 - 214

098 / 133 - 7923

info@ritehprojekt.hr